Sanimonitor

Beheerervaringen

Doel: een goed beeld krijgen van de beheer- en onderhoudservaringen met decentrale systemen en de mogelijke opbrengsten.

Wanneer/frequentie: de gegevens worden periodiek verzameld. De data worden gelijk met de effluentbemonstering verzameld, d.w.z. 1 x per jaar voor kleine systemen en 4 x per jaar voor grote systemen.

Type gegevens: de gegevens die verzameld dienen te worden zijn enerzijds van belang voor het beoordelen van de belasting van het systeem (hoeveel water wordt er verwerkt). Anderzijds moeten ze inzicht geven in de beheerinspanningen die nodig zijn om het systeem goed te laten functioneren (dit betreft zowel regulier onderhoud als optredende storingen). Indien er energie of grondstoffen worden teruggewonnen, kunnen ook de gegevens hiervan worden verzameld.

Mocht u zelf ook in andere parameters geïnteresseerd zijn, dan biedt de Sanimonitor u nog vijf vrije velden. Deze kunt u naar keuze invullen.

Alle gegevens kunnen in een logboek worden bijgehouden of (in geval van water/energieverbruik) van de meter worden afgelezen. Het is voldoende om de waarden vanaf de vorige waarneming in te voeren; de Sanimonitor berekent zelf de gemiddelden per jaar.

Gebruik van de gegevens: de gegevens over de belasting kunnen in relatie tot de effluentgegevens aangeven of eventueel disfunctioneren van de installatie samenhangt met onder- of overbelasting. De beheergegevens laten zien hoeveel onderhoud er nodig is.

Wie: de gegevens worden aangeleverd door de beheerder.

De te monitoren gegevens zijn opgenomen in tabel 3.

Tabel 3: Te verzamelen gegevens Basismonitoring – Beheer

Tabel 3 Monitoring Beheer V2 // tabel_3_monitoring_beheer_v2.jpg (47 K)

Monstername- en analyseprotocol beheer en onderhoud:

Alle gegevens worden gedurende het jaar in een logboek en Excelsheet bijgehouden en periodiek door de beheerder aangeleverd.

Het energieverbruik en de productie worden direct gemeten (energiemeter). Bij kleinere systemen kan het energieverbruik worden berekend aan de hand van het aantal draaiuren van de pomp.

De hoeveelheid afvalwater wordt direct gemeten (debietmeter). Bij kleinere systemen kan de hoeveelheid worden berekend aan de hand van het aantal draaiuren van de pomp.

Terug