Sanimonitor

DEBIT-2030

DEBIT-2030 heeft tot doel om data te verzamelen (en beschikbaar te stellen) van de werking van decentrale sanitaire systemen in de praktijk. De data betreffen (conform de Sanimonitor) de kwaliteit van het effluent (macroparameters, nieuwe stoffen en pathogenen), de werking van de systemen (verschil tussen influent en effluent), de beheersaspecten (onderhoud, storingen, energie- en grondstoffenverbruik) en de kwaliteit van herbruikbaar water.

Voor DEBIT-2030 gelden de volgende richtlijnen:

Inhoudelijk

Afbeelding - TRL Thermometer Research // trl_thermometer_research_2.jpg (78 K)
 • Het project moet zodanig representatieve data op kunnen leveren dat de resultaten algemeen bruikbaar zijn.
 • De monitoring vindt plaats conform een opgesteld monitoringsplan.
 • Het monitoringsplan is een concrete uitwerking van een meer algemeen onderzoeksplan.
 • In het monitoringsprogramma wordt expliciet aangegeven welke data vanuit welke invalshoek wordt verzameld. Het kan gaan om:
  • Data voortvloeiend uit handhaving en toezicht.
  • Data voortvloeiend uit ontbrekende kennis van een nieuwe technologie.
  • Data voortvloeiend uit “actuele vraagstukken”.
 • De monitoring vindt plaats conform het monitoringsprotocol zoals opgenomen in de Sanimonitor.
 • Er is van minder dan 5 soortgelijke projecten identieke data verzameld.
 • De te monitoren techniek verkeert bij voorkeur in TRL-fase 7 – 9 (en tenminste in TRL-fase 5).
 • De techniek betreft het inzamelen, het transport of het verwerken van afvalwater of een combinatie hiervan.

Operationeel/financieel

 • Alle resultaten worden ingevoerd in Sanimonitor.
 • De bijdrage STOWA is niet meer dan 1/3 deel van monitorbudget.
 • De bijdrage STOWA is vooral gericht op het verzamelen van 'extra”' parameters (nieuwe stoffen, pathogenen, beheer, duurzaamheid).
 • Het project kent een begin- en einddatum.

Procesmatig

 • Het monitoringsplan is in samenwerking met STOWA opgezet.
 • Zowel het onderzoeksplan als het monitoringsplan worden bij de aanvraag gevoegd.
 • Het monitoringsplan is door BC-DEBIT getoetst aan deze richtlijnen.
 • De projectleider informeert de BC-DEBIT gedurende de looptijd van het project periodiek over voortgang, resultaten en ervaringen.

Organisatorisch

 • Bij het project is tenminste één waterschap betrokken.

Aanmelden van DEBIT-2030-projecten kan via swart@stowa.nl

Terug