Sanimonitor

Kennisvragen vanuit maatschappelijke context

Er is binnen de waterketen steeds meer aandacht voor nieuwe stoffen, pathogenen en duurzaamheid. Bij decentrale zuiveringsconcepten gaat het dan om de volgende vragen:

  1.  Hoe goed verwijdert een systeem microverontreinigingen?
  2.  Hoe goed verwijdert een systeem pathogenen?
  3.  Hoe duurzaam is een systeem?

In het monitoringsprotocol wordt aangegeven op welke parameters nader onderzoek naar deze thema’s zich zou moeten richten, en ook met welke frequentie de gegevens verzameld zouden moeten worden.

A: Onderzoek naar micro’s en pathogenen

Dit type onderzoek is ingewikkeld en kostbaar. Zeker bij kleinere systemen is het lastig om representatief onderzoek te doen. Lokale omstandigheden (een bewoner die een medicijn wel of niet gebruikt) kunnen grote invloed hebben op de uitkomsten.

Aanbevolen wordt om – bij systemen die in de toekomst naar verwachting veelvuldig zullen worden toegepast en voldoende omvang hebben om lokale effecten uit te schakelen – op twee of drie locaties aanvullende onderzoek te doen naar het verwijderingsrendement ten aanzien van microverontreinigingen en pathogenen.

B: Onderzoek naar duurzaamheid

Dit type onderzoek is van een wat andere aard. Enerzijds gaat het om een eenmalig onderzoek naar de milieubelasting van de installatie zelf (bij de aanleg), en anderzijds om de milieubelasting tijdens de gebruiksperiode.

Het bepalen van de milieubelasting van de installatie zelf kan gebeuren door middel van een eenmalige (bureau)studie. Omdat dit minder direct projectafhankelijk is, kan worden overwogen om een eenmalige overall studie te doen naar de milieubelasting van de verschillende typen op verschillende schaalniveaus. Daarmee kan een goede vergelijking tussen typen en schalen worden verkregen.

Of een systeem in de praktijk ook tijdens de gebruiksperiode duurzaam is, hangt juist wel weer samen met lokale factoren (afstanden, afzetmogelijkheden). Data met betrekking tot duurzaamheid tijdens de gebruiksperiode zijn eenvoudig te vergaren.

Aanbevolen wordt om één vergelijkend onderzoek te doen naar de duurzaamheid van verschillende typen installaties op verschillende schalen. Bij alle installaties zouden bij voorkeur – als onderdeel van het monitoren van de beheerparameters – ook de duurzaamheidsparameters gemeten moeten worden.

Terug