Sanimonitor

Monitoring of onderzoek?

Het monitoringsprogramma decentrale zuiveringen maakt onderscheid tussen monitoring en onderzoek.

Onder monitoring verstaan we het periodiek verzamelen van data met betrekking tot de prestatie van zuiveringssystemen. Deze data kunnen worden gebruikt om de impact van een systeem op de omgeving vast te stellen, om na te gaan of een systeem naar behoren werkt, en om zicht te krijgen op het functioneren van bepaalde typen systemen. Het monitoren kan tijdelijk wat intensiever plaatsvinden om meer nauwgezet informatie over het functioneren van relatief nieuwe systemen te verzamelen.

Onder onderzoek verstaan we het gedurende een korte periode intensief meten om zicht te krijgen op het zuiveringsproces, de verwijdering van pathogenen en micro’s, of de duurzaamheid van een systeem.

We onderscheiden op basis hiervan drie vormen van gegevens verzamelen:

1. Basismonitoring – wat je altijd van ieder project wilt weten.

  • de technische gegevens (waar ligt het, wat voor systeem is het, wat voor water behandelt het?)
  • de beheergegevens (hoe vaak treden storingen op, hoe vaak moet slib worden afgevoerd?)
  • de prestaties (wat zijn de effluentwaarden?)

2. Intensieve monitoring – voor het verkrijgen van extra informatie over systemen in de praktijk die zich nog niet volledig hebben bewezen.

  • de beheergegevens en de prestaties worden gedurende enige tijd met een hogere frequentie verzameld om zicht te krijgen op fluctuaties
  • tijdelijk vindt voor dezelfde parameters ook monitoring van het influent plaats

3. Onderzoek

a. gericht op het zuiveringsproces – gedetailleerd onderzoek naar de werking van het zuiveringsproces.

  • een groot aantal parameters die van invloed zijn op de werking van het proces worden in influent en effluent gemonitord
  • het onderzoek betreft vrijwel altijd een beperkte periode

b. gericht op nieuwe thema’s – specifiek onderzoek naar de verwijdering van microverontreinigingen en pathogenen, en naar duurzaamheid.

  • een selectie van gidsparameters wordt gedurende een beperkte periode gemonitord
  • het onderzoek betreft vrijwel altijd een beperkte periode

Terug