Sanimonitor

Intensieve monitoring

Doelstelling:

Het verkrijgen van extra informatie over decentrale zuiveringssystemen die zich (met name qua robuustheid) nog niet volledig hebben bewezen in de praktijk.

Uitvoering:

De intensieve monitoring is een wat uitgebreidere meetinspanning gedurende een beperkte tijd die enige meerkosten met zich meebrengt.

Deze monitoring kan het beste als tijdelijke extra meetinspanning door het bevoegd gezag aan de eigenaar/beheerder worden opgelegd. Het gaat er immers om dat de robuustheid van een systeeem wordt aangetoond. Een deel van de gegevens is ook nodig om te kunnen nagaan of het systeem voldoet aan de effluentnormen. Indien het bevoegd gezag daarbij voorschrijft dat de te verzamelen gegevens moeten worden ingevoerd in de Sanimonitor, dan kunnen de data op een eenvoudige manier worden verwerkt.

De intensieve monitoring is ook van belang voor de leverancier. Mocht het bevoegd gezag een dergelijke verplichting niet kunnen of willen opnemen, dan kan de leverancier deze data ook zelf in de Sanimonitor invoeren.

Rol STOWA: aanbieden database en monitoringsprotocol

Terug