Sanimonitor

Onderzoek

1. Onderzoek zuiveringsproces

Doelstelling:

Vaststellen of een technologie die zich onder gecontroleerde omstandigheden in het lab heeft bewezen ook onder praktijkomstandigheden voldoet.

Uitvoering:

Onderzoek naar het zuiveringsproces vergt een uitgebreide meetcampagne.

Dergelijk onderzoek is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de leverancier. Het is echter ook van belang voor de toezichthouder/vergunningverlener om zicht te krijgen op de mate waarin het systeem betrouwbaar en eventueel stuurbaar is. De uitvoering zal dan ook in nauwe samenwerking met het bevoegd gezag moeten plaatsvinden. Als daarbij wordt voorgeschreven dat de te verzamelen gegevens ingevoerd moeten worden in de Sanimonitor, dan kunnen de data op een eenvoudige manier worden verwerkt.

Rol STOWA: aanbieden database en monitoringsprotocol
In incidentele gevallen zou STOWA kunnen participeren in het monitoren bij de eerste praktijktoepassing van een veelbelovende nieuwe technologie. (Bij de ontwikkeling van een UASB-reactor in Sneek, heeft STOWA bijvoorbeeld de monitoring en data-analyse op zich genomen). Eventuele participatie van STOWA vindt altijd plaats via het programma DEBIT-2030.

2. Onderzoek pathogenen en microverontreinigingen

Doelstelling:

Vaststellen in welke mate een technologie bijdraagt aan het verwijderen van pathogenen en microverontreinigingen.

Uitvoering:

Onderzoek naar pathogenen en microverontreinigingen vergt relatief kostbare analyses.

Met dergelijk onderzoek wordt ingespeeld op een maatschappelijke ontwikkeling. Het is in het belang van zowel waterschap en gemeente als leverancier om kennis te hebben van de mate waarin de betreffende stoffen verwijderd worden. Het ligt voor de hand dit type onderzoek in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen uit te voeren. Daarbij verdient het aanbeveling de te verzamelen gegevens in te voeren in de Sanimonitor, omdat de data dan op eenvoudige wijze kunnen worden verwerkt.

In eerste instantie zou kunnen worden gesteld dat van elk systeem op tenminste twee praktijklocaties groter dan 100 i.e. onderzoek moet worden gedaan naar de verwijdering van pathogenen en microverontreinigingen.

Rol STOWA: aanbieden database en monitoringsprotocol
In incidentele gevallen zou STOWA kunnen participeren in een onderzoeksproject. Daarbij moet dan wel aansluiting worden gezocht bij de bestaande onderzoeksprogrammering ten aanzien van nieuwe stoffen en pathogenen. Eventuele participatie van STOWA vindt altijd plaats via het programma DEBIT-2030.

3. Onderzoek duurzaamheid

Doelstelling:

Vaststellen in welke mate een technologie in aanleg of exploitatie duurzaam is.

Uitvoering:

Onderzoek naar duurzaamheid heeft twee componenten. Enerzijds gaat het om de duurzaamheid van de installatie zelf, anderzijds om de duurzaamheid tijdens de exploitatiefase.

Met dergelijk onderzoek wordt ingespeeld op een maatschappelijke ontwikkeling. Het is in het belang van zowel waterschap en gemeente als leverancier om kennis te hebben van de mate van duurzaamheid. Het ligt voor de hand dit type onderzoek in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen uit te voeren. Daarbij verdient het aanbeveling de te verzamelen gegevens in te voeren in de Sanimonitor, omdat de data dan op eenvoudige wijze kunnen worden verwerkt.

Rol STOWA: aanbieden database en monitoringsprotocol
In incidentele gevallen zou STOWA kunnen participeren in een onderzoeksproject. Daarbij moet dan wel aansluiting worden gezocht bij een te ontwikkelen onderzoeksprogrammering ten aanzien van duurzaamheid van decentrale systemen. Eventuele participatie van STOWA vindt altijd plaats via het programma DEBIT-2030.

Terug